Qt编写控件属性设计器3-拉伸控件

一、前言

插件控件加载了,拖曳控件也实现了,接下来就是一个最难点了,跟QtDesigner或者其他开发环境一样,能够任意自由的拉伸控件大小,移动位置,为了这个功能,还特别编写了一个控件来实现这个功能,名字叫SelectWidget描点跟随窗体控件,大致的原理就是安装事件过滤器,在生成控件的时候将该控件传入描点跟随控件,自动识别鼠标的位置,按下拉动的距离来改变控件的大小,绘制描点指示器以便用户拉伸使用。
描点跟随控件可设置是否绘制描点、边距、描点颜色、描点尺寸、描点样式 正方形+圆形、选中边框宽度,支持上下左右按键移动窗体,支持delete键删除窗体,支持八个描点改变窗体大小尺寸。

体验地址:https://gitee.com/feiyangqingyun/QUCSDK
https://github.com/feiyangqingyun/qucsdk

二、实现的功能

 1. 自动加载插件文件中的所有控件生成列表,默认自带的控件超过120个。
 2. 拖曳到画布自动生成对应的控件,所见即所得。
 3. 右侧中文属性栏,改变对应的属性立即应用到对应选中控件,直观简洁,非常适合小白使用。
 4. 独创属性栏文字翻译映射机制,效率极高,可以非常方便拓展其他语言的属性栏。
 5. 所有控件的属性自动提取并显示在右侧属性栏,包括枚举值下拉框等。
 6. 支持手动选择插件文件,外部导入插件文件。
 7. 可以将当前画布的所有控件配置信息导出到xml文件。
 8. 可以手动选择xml文件打开控件布局,自动根据xml文件加载控件。
 9. 可拉动滑动条、勾选模拟数据复选框、文本框输入,三种方式来生成数据应用所有控件。
 10. 控件支持八个方位拉动调整大小,自适应任意分辨率,可键盘上下左右微调位置。
 11. 打通了串口采集、网络采集、数据库采集三种方式设置数据。
 12. 代码极其精简,注释非常详细,可以作为组态的雏形,自行拓展更多的功能。
 13. 纯Qt编写,支持任意Qt版本+任意编译器+任意系统。

三、效果图

在这里插入图片描述

四、核心代码

bool SelectWidget::eventFilter(QObject *watched, QEvent *event)
{
  if (watched == widget) {
    if (event->type() == QEvent::Resize) {
      //设置当前窗体大小为跟随窗体的大小增加部分
      this->resize(this->widget->size() + QSize(padding * 2, padding * 2));
    } else if (event->type() == QEvent::Move) {
      //将当前窗体移到偏移位置
      this->move(this->widget->pos() - QPoint(padding, padding));
    }
  } else {
    if (event->type() == QEvent::KeyPress) {
      QKeyEvent *keyEvent = dynamic_cast<QKeyEvent *>(event);
      if (keyEvent->key() == Qt::Key_Left) {
        this->move(this->pos() - QPoint(1, 0));
      } else if (keyEvent->key() == Qt::Key_Right) {
        this->move(this->pos() + QPoint(1, 0));
      } else if (keyEvent->key() == Qt::Key_Up) {
        this->move(this->pos() - QPoint(0, 1));
      } else if (keyEvent->key() == Qt::Key_Down) {
        this->move(this->pos() + QPoint(0, 1));
      } else if (keyEvent->key() == Qt::Key_Delete) {
        emit widgetDelete(widget);
        widget->deleteLater();
        this->deleteLater();
        widget = 0;
      }

      //重新设置附带窗体的位置和大小
      if (widget != 0) {
        widget->setGeometry(this->x() + padding, this->y() + padding, this->width() - padding * 2, this->height() - padding * 2);
      }

      return QWidget::eventFilter(watched, event);
    }

    QMouseEvent *mouseEvent = static_cast<QMouseEvent *>(event);
    if (mouseEvent->type() == QEvent::MouseButtonPress) {
      //记住当前控件坐标和宽高以及鼠标按下的坐标
      rectX = this->x();
      rectY = this->y();
      rectW = this->width();
      rectH = this->height();
      lastPos = mouseEvent->pos();

      //判断按下的手柄的区域位置
      if (rectLeft.contains(lastPos)) {
        pressedLeft = true;
      } else if (rectRight.contains(lastPos)) {
        pressedRight = true;
      } else if (rectTop.contains(lastPos)) {
        pressedTop = true;
      } else if (rectBottom.contains(lastPos)) {
        pressedBottom = true;
      } else if (rectLeftTop.contains(lastPos)) {
        pressedLeftTop = true;
      } else if (rectRightTop.contains(lastPos)) {
        pressedRightTop = true;
      } else if (rectLeftBottom.contains(lastPos)) {
        pressedLeftBottom = true;
      } else if (rectRightBottom.contains(lastPos)) {
        pressedRightBottom = true;
      } else {
        pressed = true;
      }

      if (widget != 0) {
        emit widgetPressed(widget);
      }
    } else if (mouseEvent->type() == QEvent::MouseMove) {
      //根据当前鼠标位置,计算XY轴移动了多少
      QPoint pos = mouseEvent->pos();
      int dx = pos.x() - lastPos.x();
      int dy = pos.y() - lastPos.y();

      //根据按下处的位置判断是否是移动控件还是拉伸控件
      if (pressed) {
        this->move(this->x() + dx, this->y() + dy);
      } else if (pressedLeft) {
        int resizeW = this->width() - dx;
        if (this->minimumWidth() <= resizeW) {
          this->setGeometry(this->x() + dx, rectY, resizeW, rectH);
        }
      } else if (pressedRight) {
        this->setGeometry(rectX, rectY, rectW + dx, rectH);
      } else if (pressedTop) {
        int resizeH = this->height() - dy;
        if (this->minimumHeight() <= resizeH) {
          this->setGeometry(rectX, this->y() + dy, rectW, resizeH);
        }
      } else if (pressedBottom) {
        this->setGeometry(rectX, rectY, rectW, rectH + dy);
      } else if (pressedLeftTop) {
        int resizeW = this->width() - dx;
        int resizeH = this->height() - dy;
        if (this->minimumWidth() <= resizeW) {
          this->setGeometry(this->x() + dx, this->y(), resizeW, resizeH);
        }
        if (this->minimumHeight() <= resizeH) {
          this->setGeometry(this->x(), this->y() + dy, resizeW, resizeH);
        }
      } else if (pressedRightTop) {
        int resizeW = rectW + dx;
        int resizeH = this->height() - dy;
        if (this->minimumHeight() <= resizeH) {
          this->setGeometry(this->x(), this->y() + dy, resizeW, resizeH);
        }
      } else if (pressedLeftBottom) {
        int resizeW = this->width() - dx;
        int resizeH = rectH + dy;
        if (this->minimumWidth() <= resizeW) {
          this->setGeometry(this->x() + dx, this->y(), resizeW, resizeH);
        }
        if (this->minimumHeight() <= resizeH) {
          this->setGeometry(this->x(), this->y(), resizeW, resizeH);
        }
      } else if (pressedRightBottom) {
        int resizeW = rectW + dx;
        int resizeH = rectH + dy;
        this->setGeometry(this->x(), this->y(), resizeW, resizeH);
      }

      //重新设置附带窗体的位置和大小
      if (widget != 0) {
        widget->setGeometry(this->x() + padding, this->y() + padding, this->width() - padding * 2, this->height() - padding * 2);
      }
    } else if (mouseEvent->type() == QEvent::MouseButtonRelease) {
      pressed = false;
      pressedLeft = false;
      pressedRight = false;
      pressedTop = false;
      pressedBottom = false;
      pressedLeftTop = false;
      pressedRightTop = false;
      pressedLeftBottom = false;
      pressedRightBottom = false;

      if (widget != 0) {
        emit widgetRelease(widget);
      }
    }
  }

  return QWidget::eventFilter(watched, event);
}

void SelectWidget::resizeEvent(QResizeEvent *)
{
  //重新计算八个描点的区域,描点区域的作用还有就是计算鼠标坐标是否在某一个区域内
  int width = this->width();
  int height = this->height();

  //左侧描点区域
  rectLeft = QRectF(0, height / 2 - pointSize / 2, pointSize, pointSize);
  //上侧描点区域
  rectTop = QRectF(width / 2 - pointSize / 2, 0, pointSize, pointSize);
  //右侧描点区域
  rectRight = QRectF(width - pointSize, height / 2 - pointSize / 2, pointSize, pointSize);
  //下侧描点区域
  rectBottom = QRectF(width / 2 - pointSize / 2, height - pointSize, pointSize, pointSize);

  //左上角描点区域
  rectLeftTop = QRectF(0, 0, pointSize, pointSize);
  //右上角描点区域
  rectRightTop = QRectF(width - pointSize, 0, pointSize, pointSize);
  //左下角描点区域
  rectLeftBottom = QRectF(0, height - pointSize, pointSize, pointSize);
  //右下角描点区域
  rectRightBottom = QRectF(width - pointSize, height - pointSize, pointSize, pointSize);
}

void SelectWidget::mouseMoveEvent(QMouseEvent *e)
{
  //计算当前鼠标位置是否在某个区域内,自动更新鼠标形状
  QPoint p = e->pos();
  if (rectLeft.contains(p)) {
    this->setCursor(Qt::SizeHorCursor);
  } else if (rectTop.contains(p)) {
    this->setCursor(Qt::SizeVerCursor);
  } else if (rectRight.contains(p)) {
    this->setCursor(Qt::SizeHorCursor);
  } else if (rectBottom.contains(p)) {
    this->setCursor(Qt::SizeVerCursor);
  } else if (rectLeftTop.contains(p)) {
    this->setCursor(Qt::SizeFDiagCursor);
  } else if (rectRightTop.contains(p)) {
    this->setCursor(Qt::SizeBDiagCursor);
  } else if (rectLeftBottom.contains(p)) {
    this->setCursor(Qt::SizeBDiagCursor);
  } else if (rectRightBottom.contains(p)) {
    this->setCursor(Qt::SizeFDiagCursor);
  } else {
    this->setCursor(Qt::ArrowCursor);
  }
}

五、控件介绍

 1. 超过150个精美控件,涵盖了各种仪表盘、进度条、进度球、指南针、曲线图、标尺、温度计、导航条、导航栏,flatui、高亮按钮、滑动选择器、农历等。远超qwt集成的控件数量。
 2. 每个类都可以独立成一个单独的控件,零耦合,每个控件一个头文件和一个实现文件,不依赖其他文件,方便单个控件以源码形式集成到项目中,较少代码量。qwt的控件类环环相扣,高度耦合,想要使用其中一个控件,必须包含所有的代码。
 3. 全部纯Qt编写,QWidget+QPainter绘制,支持Qt4.6到Qt5.12的任何Qt版本,支持mingw、msvc、gcc等编译器,支持任意操作系统比如windows+linux+mac+嵌入式linux等,不乱码,可直接集成到Qt Creator中,和自带的控件一样使用,大部分效果只要设置几个属性即可,极为方便。
 4. 每个控件都有一个对应的单独的包含该控件源码的DEMO,方便参考使用。同时还提供一个所有控件使用的集成的DEMO。
 5. 每个控件的源代码都有详细中文注释,都按照统一设计规范编写,方便学习自定义控件的编写。
 6. 每个控件默认配色和demo对应的配色都非常精美。
 7. 超过130个可见控件,6个不可见控件。
 8. 部分控件提供多种样式风格选择,多种指示器样式选择。
 9. 所有控件自适应窗体拉伸变化。
 10. 集成自定义控件属性设计器,支持拖曳设计,所见即所得,支持导入导出xml格式。
 11. 自带activex控件demo,所有控件可以直接运行在ie浏览器中。
 12. 集成fontawesome图形字体+阿里巴巴iconfont收藏的几百个图形字体,享受图形字体带来的乐趣。
 13. 所有控件最后生成一个动态库文件(dll或者so等),可以直接集成到qtcreator中拖曳设计使用。
 14. 目前已经有qml版本,后期会考虑出pyqt版本,如果用户需求量很大的话。
 15. 自定义控件插件开放动态库使用(永久免费),无任何后门和限制,请放心使用。
 16. 目前已提供26个版本的dll,其中包括了qt5.12.3 msvc2017 32+64 mingw 32+64 的。
 17. 不定期增加控件和完善控件,不定期更新SDK,欢迎各位提出建议,谢谢!
 18. Qt入门书籍推荐霍亚飞的《Qt Creator快速入门》《Qt5编程入门》,Qt进阶书籍推荐官方的《C++ GUI Qt4编程》。
 19. 强烈推荐程序员自我修养和规划系列书《大话程序员》《程序员的成长课》《解忧程序员》,受益匪浅,受益终生!
 20. SDK下载链接:https://pan.baidu.com/s/1A5Gd77kExm8Co5ckT51vvQ 提取码:877p
已标记关键词 清除标记
相关推荐