Qt编写控件属性设计器4-加载属性

一、前言

控件能加载拖曳拉伸了,这些都是基本的前提工作,接下来的重点就是要动态加载选中控件的属性了,Qt的属性机制那是异常的强大,只能用强大到爆来形容,Qt中编写自定义控件,如果属性都用Q_PROPERTY来描述过,那都支持整个Qt生态环境中的各种应用场景的加载,比如widget的属性设计,qml中的属性识别等,都是非常的方便。
仔细观察QtDesigner设计器的属性控件,看起来和表格控件很类似,如果自己重新造轮子整一个,需要花费巨大的代价,其实Qt已经有这个开源组件在qt-solutions-master中,名字叫qtpropertybrowser,搜索下有很多该组件的使用方法,demo也是非常的详细,本人改过其中的部分代码以便过滤父类属性和中文属性映射等。

体验地址:https://gitee.com/feiyangqingyun/QUCSDK
https://github.com/feiyangqingyun/qucsdk

二、实现的功能

 1. 自动加载插件文件中的所有控件生成列表,默认自带的控件超过120个。
 2. 拖曳到画布自动生成对应的控件,所见即所得。
 3. 右侧中文属性栏,改变对应的属性立即应用到对应选中控件,直观简洁,非常适合小白使用。
 4. 独创属性栏文字翻译映射机制,效率极高,可以非常方便拓展其他语言的属性栏。
 5. 所有控件的属性自动提取并显示在右侧属性栏,包括枚举值下拉框等。
 6. 支持手动选择插件文件,外部导入插件文件。
 7. 可以将当前画布的所有控件配置信息导出到xml文件。
 8. 可以手动选择xml文件打开控件布局,自动根据xml文件加载控件。
 9. 可拉动滑动条、勾选模拟数据复选框、文本框输入,三种方式来生成数据应用所有控件。
 10. 控件支持八个方位拉动调整大小,自适应任意分辨率,可键盘上下左右微调位置。
 11. 打通了串口采集、网络采集、数据库采集三种方式设置数据。
 12. 代码极其精简,注释非常详细,可以作为组态的雏形,自行拓展更多的功能。
 13. 纯Qt编写,支持任意Qt版本+任意编译器+任意系统。

三、效果图

在这里插入图片描述

四、核心代码

void QtObjectController::setObject(QObject *object)
{
  //如果设置的控件已经是当前控件则不处理
  if (d_ptr->m_object == object) {
    return;
  }

  if (d_ptr->m_object) {
    d_ptr->saveExpandedState();
    QListIterator<QtProperty *> it(d_ptr->m_topLevelProperties);
    while (it.hasNext()) {
      d_ptr->m_browser->removeProperty(it.next());
    }
    d_ptr->m_topLevelProperties.clear();
  }

  d_ptr->m_object = object;

  if (!d_ptr->m_object) {
    return;
  }

  //加载父类的属性
  d_ptr->addClassPropertiesParent(d_ptr->m_object->metaObject()->superClass());
  //加载当前控件的属性
  d_ptr->addClassProperties(d_ptr->m_object->metaObject());
  //存储节点状态
  d_ptr->restoreExpandedState();

  //折叠所有节点
  d_ptr->collapseAll();
}

void QtObjectControllerPrivate::addClassProperties(const QMetaObject *metaObject)
{
  if (!metaObject) {
    return;
  }

  QtProperty *classProperty = m_classToProperty.value(metaObject);
  if (!classProperty) {
    QString className = QLatin1String(metaObject->className());
    classProperty = m_manager->addProperty(QtVariantPropertyManager::groupTypeId(), className);
    m_classToProperty[metaObject] = classProperty;
    m_propertyToClass[classProperty] = metaObject;

    for (int idx = metaObject->propertyOffset(); idx < metaObject->propertyCount(); idx++) {
      QMetaProperty metaProperty = metaObject->property(idx);
      int type = metaProperty.userType();
      QtVariantProperty *subProperty = 0;

      //将英文属性换成中文属性
      QString propertyName = metaProperty.name();
      propertyName = QtPropertyName::maps.value(propertyName, propertyName);

      if (!metaProperty.isReadable()) {
        subProperty = m_readOnlyManager->addProperty(QVariant::String, propertyName);
        subProperty->setValue(QLatin1String("< Non Readable >"));
      } else if (metaProperty.isEnumType()) {
        if (metaProperty.isFlagType()) {
          subProperty = m_manager->addProperty(QtVariantPropertyManager::flagTypeId(), propertyName);
          QMetaEnum metaEnum = metaProperty.enumerator();
          QMap<int, bool> valueMap;
          QStringList flagNames;
          for (int i = 0; i < metaEnum.keyCount(); i++) {
            int value = metaEnum.value(i);
            if (!valueMap.contains(value) && isPowerOf2(value)) {
              valueMap[value] = true;
              flagNames.append(QLatin1String(metaEnum.key(i)));
            }
            subProperty->setAttribute(QLatin1String("flagNames"), flagNames);
            subProperty->setValue(flagToInt(metaEnum, metaProperty.read(m_object).toInt()));
          }
        } else {
          subProperty = m_manager->addProperty(QtVariantPropertyManager::enumTypeId(), propertyName);
          QMetaEnum metaEnum = metaProperty.enumerator();
          QMap<int, bool> valueMap; // dont show multiple enum values which have the same values
          QStringList enumNames;
          for (int i = 0; i < metaEnum.keyCount(); i++) {
            int value = metaEnum.value(i);
            if (!valueMap.contains(value)) {
              valueMap[value] = true;

              //将枚举类型强制转为中文
              QString enumName = metaEnum.key(i);
              enumName = QtPropertyName::maps.value(enumName, enumName);
              enumNames.append(enumName);
            }
          }
          subProperty->setAttribute(QLatin1String("enumNames"), enumNames);
          subProperty->setValue(enumToInt(metaEnum, metaProperty.read(m_object).toInt()));
        }
      } else if (m_manager->isPropertyTypeSupported(type)) {
        if (!metaProperty.isWritable()) {
          subProperty = m_readOnlyManager->addProperty(type, propertyName + QLatin1String(" (Non Writable)"));
        }
        if (!metaProperty.isDesignable()) {
          subProperty = m_readOnlyManager->addProperty(type, propertyName + QLatin1String(" (Non Designable)"));
        } else {
          subProperty = m_manager->addProperty(type, propertyName);
        }
        subProperty->setValue(metaProperty.read(m_object));
      } else {
        subProperty = m_readOnlyManager->addProperty(QVariant::String, propertyName);
        subProperty->setValue(QLatin1String("< Unknown Type >"));
        subProperty->setEnabled(false);
      }
      classProperty->addSubProperty(subProperty);
      m_propertyToIndex[subProperty] = idx;
      m_classToIndexToProperty[metaObject][idx] = subProperty;
    }
  } else {
    updateClassProperties(metaObject, false);
  }

  m_topLevelProperties.append(classProperty);
  m_browser->addProperty(classProperty);
}

void QtObjectControllerPrivate::addClassPropertiesParent(const QMetaObject *metaObject)
{
  if (!metaObject) {
    return;
  }

  //存储需要过滤的属性,有时候大部分属性都用不上
  QStringList keyName;
  keyName << "geometry";

  QtProperty *classProperty = m_classToProperty.value(metaObject);
  if (!classProperty) {
    QString className = QLatin1String(metaObject->className());
    classProperty = m_manager->addProperty(QtVariantPropertyManager::groupTypeId(), className);
    m_classToProperty[metaObject] = classProperty;
    m_propertyToClass[classProperty] = metaObject;

    for (int idx = metaObject->propertyOffset(); idx < metaObject->propertyCount(); idx++) {
      QMetaProperty metaProperty = metaObject->property(idx);
      int type = metaProperty.userType();
      QtVariantProperty *subProperty = 0;

      //如果当前属性不在需要过滤的属性中则继续下一个属性判断
      QString propertyName = metaProperty.name();
      if (!keyName.contains(propertyName)) {
        continue;
      }

      propertyName = QtPropertyName::maps.value(propertyName, propertyName);

      if (!metaProperty.isReadable()) {
        subProperty = m_readOnlyManager->addProperty(QVariant::String, propertyName);
        subProperty->setValue(QLatin1String("< Non Readable >"));
      } else if (metaProperty.isEnumType()) {
        if (metaProperty.isFlagType()) {
          subProperty = m_manager->addProperty(QtVariantPropertyManager::flagTypeId(), propertyName);
          QMetaEnum metaEnum = metaProperty.enumerator();
          QMap<int, bool> valueMap;
          QStringList flagNames;
          for (int i = 0; i < metaEnum.keyCount(); i++) {
            int value = metaEnum.value(i);
            if (!valueMap.contains(value) && isPowerOf2(value)) {
              valueMap[value] = true;
              flagNames.append(QLatin1String(metaEnum.key(i)));
            }
            subProperty->setAttribute(QLatin1String("flagNames"), flagNames);
            subProperty->setValue(flagToInt(metaEnum, metaProperty.read(m_object).toInt()));
          }
        } else {
          subProperty = m_manager->addProperty(QtVariantPropertyManager::enumTypeId(), propertyName);
          QMetaEnum metaEnum = metaProperty.enumerator();
          QMap<int, bool> valueMap; // dont show multiple enum values which have the same values
          QStringList enumNames;
          for (int i = 0; i < metaEnum.keyCount(); i++) {
            int value = metaEnum.value(i);
            if (!valueMap.contains(value)) {
              valueMap[value] = true;
              enumNames.append(QLatin1String(metaEnum.key(i)));
            }
          }
          subProperty->setAttribute(QLatin1String("enumNames"), enumNames);
          subProperty->setValue(enumToInt(metaEnum, metaProperty.read(m_object).toInt()));
        }
      } else if (m_manager->isPropertyTypeSupported(type)) {
        if (!metaProperty.isWritable()) {
          subProperty = m_readOnlyManager->addProperty(type, propertyName + QLatin1String(" (Non Writable)"));
        }
        if (!metaProperty.isDesignable()) {
          subProperty = m_readOnlyManager->addProperty(type, propertyName + QLatin1String(" (Non Designable)"));
        } else {
          subProperty = m_manager->addProperty(type, propertyName);
        }
        subProperty->setValue(metaProperty.read(m_object));
      } else {
        subProperty = m_readOnlyManager->addProperty(QVariant::String, propertyName);
        subProperty->setValue(QLatin1String("< Unknown Type >"));
        subProperty->setEnabled(false);
      }
      classProperty->addSubProperty(subProperty);
      m_propertyToIndex[subProperty] = idx;
      m_classToIndexToProperty[metaObject][idx] = subProperty;
    }
  } else {
    updateClassProperties(metaObject, false);
  }

  m_topLevelProperties.append(classProperty);
  m_browser->addProperty(classProperty);
}

五、控件介绍

 1. 超过150个精美控件,涵盖了各种仪表盘、进度条、进度球、指南针、曲线图、标尺、温度计、导航条、导航栏,flatui、高亮按钮、滑动选择器、农历等。远超qwt集成的控件数量。
 2. 每个类都可以独立成一个单独的控件,零耦合,每个控件一个头文件和一个实现文件,不依赖其他文件,方便单个控件以源码形式集成到项目中,较少代码量。qwt的控件类环环相扣,高度耦合,想要使用其中一个控件,必须包含所有的代码。
 3. 全部纯Qt编写,QWidget+QPainter绘制,支持Qt4.6到Qt5.12的任何Qt版本,支持mingw、msvc、gcc等编译器,支持任意操作系统比如windows+linux+mac+嵌入式linux等,不乱码,可直接集成到Qt Creator中,和自带的控件一样使用,大部分效果只要设置几个属性即可,极为方便。
 4. 每个控件都有一个对应的单独的包含该控件源码的DEMO,方便参考使用。同时还提供一个所有控件使用的集成的DEMO。
 5. 每个控件的源代码都有详细中文注释,都按照统一设计规范编写,方便学习自定义控件的编写。
 6. 每个控件默认配色和demo对应的配色都非常精美。
 7. 超过130个可见控件,6个不可见控件。
 8. 部分控件提供多种样式风格选择,多种指示器样式选择。
 9. 所有控件自适应窗体拉伸变化。
 10. 集成自定义控件属性设计器,支持拖曳设计,所见即所得,支持导入导出xml格式。
 11. 自带activex控件demo,所有控件可以直接运行在ie浏览器中。
 12. 集成fontawesome图形字体+阿里巴巴iconfont收藏的几百个图形字体,享受图形字体带来的乐趣。
 13. 所有控件最后生成一个动态库文件(dll或者so等),可以直接集成到qtcreator中拖曳设计使用。
 14. 目前已经有qml版本,后期会考虑出pyqt版本,如果用户需求量很大的话。
 15. 自定义控件插件开放动态库使用(永久免费),无任何后门和限制,请放心使用。
 16. 目前已提供26个版本的dll,其中包括了qt5.12.3 msvc2017 32+64 mingw 32+64 的。
 17. 不定期增加控件和完善控件,不定期更新SDK,欢迎各位提出建议,谢谢!
 18. Qt入门书籍推荐霍亚飞的《Qt Creator快速入门》《Qt5编程入门》,Qt进阶书籍推荐官方的《C++ GUI Qt4编程》。
 19. 强烈推荐程序员自我修养和规划系列书《大话程序员》《程序员的成长课》《解忧程序员》,受益匪浅,受益终生!
 20. SDK下载链接:https://pan.baidu.com/s/1A5Gd77kExm8Co5ckT51vvQ 提取码:877p
已标记关键词 清除标记
相关推荐